Topic outline

 • Танилцуулга


  Урьдчилан сэргийлж хамгаалахуйн тухай ойлголт’  Сургалтын тойм


  Энэхүү сургалт нь хөгжлийн салбарт ажилладаг хүмүүст зориулагдсан. Үүнийг анхан шатны эсхүл давтан сургалт байдлаар ашиглаж болно.  

  ‘Урьдчилан сэргийлж хамгаалахуй’ сургалтаар: 

  • “Урьдчилан сэргийлж хамгаалахуй” гэж юу болох, түүний ач холбогдлыг ойлгох. 
  • Үндсэн нэр томьёо, түүний тодорхойлолт ба хүлээлтийг амьдралд хэрэгжүүлэх. 
  • Эмзэг байдал, эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдал ба жендэрийн тэгш бус байдлын харилцан хамаарлыг судлах. 


  Урьдчилан сэргийлж хамгаалахуй ба байгууллага


  Энэхүү сургалтыг Австралийн олон улсын хөгжлийн төлөөх зөвлөл (АОУХТЗ) боловсруулсан бөгөөд танай байгууллагад тухайлан зориулагдаагүй болно. 

  Энэ сургалтад хамрагдснаар та дараах мэдээллийг олж авна. 

  • Урьдчилан сэргийлж хамгаалахуйн асуудлаар байгууллага дотроо хэнд хандах, тэдэнтэй хэрхэн холбогдох 
  • Байгууллагын урьдчилан сэргийлж хамгаалахуйн бодлого, дагаж мөрдөх журам, мэдээлэх механизм 
  • Нэмэлт сургалт, бусад мэдээллийг хэрхэн олж авах 


  Эхлэх

  Сургалтыг эхлүүлэхийн тулд доорх 'Эхлэх' товчийг сонгоно уу.

  Эхлэх